Кључни појмови – Историја

Приручник за наставнике историје је резултат рада тима стручњака окупљених око пројекта „Вредновање резултата учења друштвених наука – Историја у основној школи“. Поред образовних стандарда, који представљају један од носећих стубова квалитета образовања, листе кључних појмова су неопходна основа за вредновање резултата учења. Са становишта научне историографије и методике наставе, веома је значајно да је први пут сачињена листа кључних појмова из предмета Историја.
До листе кључних појмова дошло се на основу сложеног методолошког поступка чију основу представљају:
  • утврђивање историчности појмова посматраних у историјској вертикали од праисторије до савременог доба,
  • прецизно утврђени критеријуми класификације појмова према степену општости и
  • утврђивање кључних знања (нужна, важна и вредна).
Тако утврђена „Листа кључних појмова“ била је поуздан основ на коме су грађени критеријуми за класификацију кључних знања на нужна, важна и вредна. Ти критеријуми одређивали су у којој је мери знање из историје важно са становишта научне дисциплине и да ли се без њега могу разумети историјски догађаји, процеси и појаве у прошлости. На другој страни, успостављеним критеријумима покушало се проверити колико је знање генеративно као основа за даље учење, односно колико је трансферно и примењиво у одређеним ситуацијама. Најзад, у којој мери стечено знање из историје подстиче дете школског узраста да боље разуме свет у коме живи и који га окружује, уважавајући при том неке универзалне вредности и принципе на којима почива савремена цивилизација (мултикултуралности и мултиперспективности). Кључни појмови за крај обавезног образовања чине основу за остварење циљева образовања, оцењивање и израду дидактичког материјала као што су уџбеници и приручници. Листа кључних појмова намењена је колегама који предају историју у школи као алат за рад и предлог за размишљање.
 
Преузми: Кључни појмови за крај обавезног образовања за наставни предмет ИСТОРИЈА
 
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања