Образовни стандарди – Историја

Описи знања и вештина из наставног предмета Историја које ученик/ученица треба да поседује на крају обавезног основног образовања и васпитања, изведени су из циљева образовања и васпитања, циљева наставе историје и наставног програма Историје за основну школу. У листи стандарда наведени су искази који описују захтевана знања и веш­тине ученика за предмет Историја на крају основног образовања и васпитања.
Стандарди/описи захтеваних знања и вештина груписани су две велике области које одржавају структуру компетенција које би требало да се изграде учењем наставног предмета Историја. Те области су:
1. Историјско знање / знање о историји
2. Истраживање и тумачење историје

 

1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ / ЗНАЊЕ О ИСТОРИЈИ чини скуп организованих информација и појмова из историјске науке које поседује ученик/ученица на крају основног образовања: знања о времену и простору, разумевање хронологије, познавање важних чињеница, појмова, личности и процеса из националне и опште историје, разумевање узрочно-последичних веза, као и вертикална и хоризонтална перспектива у историји.

 

2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ чине вештине, ставови и вредности који су засновани на употреби историјских извора, коришћењу различитих средстава у функцији историјског истраживања и стицања знања и мултиперспективном приступу у тумачењу историје.

 

Образовни стандарди за наставни предмет Историја описани су на три нивоа захтева. Нивои образовних стандарда описују захтеве различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставнијих ка сложенијим.
1. Основни ниво
На првом, основном нивоу описани су захтеви који представљају базични или основни ниво знања и вештина. Основни ниво описује очекивани минимум нивоа знања и вештина. Очекује се да ће око 80% ученика постићи тај ниво.
2. Средњи ниво
На другом, средњем нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво зна­ња, вештина и ставова. Очекује се да ће око 50% ученика постићи или превазићи тај ниво. Средњи ниво описује оно што просечан ученик може да постигне.
3. Напредни ниво
На трећем, напредном нивоу описани су захтеви за ученике који представљају напредни ниво знања, вештина и ставова. Очекује се да ће око 25% ученика постићи тај ниво. Захтеви за ученике на напредном нивоу су когнитивно сложенији. Напредни ниво описује знања и вештине које могу да покажу ученици који ће вероватно бити успешни у средњем образовању. 
 
Примери задатака са образовним стандардима по нивоима:
 
Основни ниво/историјско знање: Ист.1.1.1 Ист.1.1.2 Ист.1.1.3 Ист.1.1.4 Ист.1.1.5 Ист.1.1.6 Ист.1.1.7 Ист.1.1.8 Ист.1.1.9 Ист.1.1.10
Основни ниво/истраживање и тумачење историје: Ист.1.2.1 Ист.1.2.2 Ист.1.2.3 Ист.1.2.4 Ист.1.2.5 Ист.1.2.6 Ист.1.2.7 Ист.1.2.8 
Средњи ниво/историјско знање: Ист.2.1.1 Ист.2.1.2 Ист.2.1.3 Ист.2.1.4 Ист.2.1.5 Ист.2.1.6
Средњи ниво/истраживање и тумачење историје: Ист.2.2.1 Ист.2.2.2 Ист.2.2.3 Ист.2.2.4 Ист.2.2.5
Напредни ниво/историјско знање: Ист.3.1.1 Ист.3.1.2 Ист.3.1.3 Ист.3.1.4 Ист.3.1.5 Ист.3.1.6
Напредни ниво/истраживање и тумачење историје: Ист.3.2.1 Ист.3.2.2 Ист.3.2.3 Ист.3.2.4 Ист.3.2.5 Ист.3.2.6 Ист.3.2.7
 
Преузми: 
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ИСТОРИЈА
Образовни стандарди за крај обавезног образовања
 
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања