Ознаке

Декларација о правима човека и грађанина је најзначајнији документ Француске грађанске револуције који је усвојила Народна уставотворна скупштина 26. августа 1789. године као претечу првог француског устава. Декларација се темељи на основама просветитељске филозофије XVIII века. Била је први правни акт на европском континенту који је раскинуо са старим режимом и феудалним поретком, а прокламовао је људске слободе и права грађана. Деклерација права човека и грађанина је изнела основна начела новог друштвеног и државног уређења Француске, на основу које је донет Устав 1791. Године

deklaracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У деклерацији су изнета нека универзална демократска начела која су актуелна и данас:

„ Члап 1. Људи се рађају и остају слободни и једнаки у правима. Друштвене разлике могу се темељити само на општој користи.

Члап 2. Циљ је сваког државног удруживања заштита природно неотуђивих права човека. То су права: слобода, власништво, сигурност и отпор угњетавању…

Члаи 3. Закон је израз опште воље. Сви грађани имају право да или лично, или преко својих представника суделују у његовом стварању… “

Преузми садржај Деклерације права човека и грађанина из Устава из 1793. тзв. јакобинског устава:

Декларација права човека и грађанина из Устава из 1793.